STATUT PSITJ

„POLSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY”

Numer KRS 0000667779
NIP 6772416962
REGON 36678902400000

Rozdział I

Postanowienia ogólne
(nazwa)

 • §1

POLSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY
zwane dalej Stowarzyszeniem, działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i postanowień niniejszego statutu. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • §2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.

 • §3
  (siedziba i teren działania)

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków z biurem Stowarzyszenia działającym pod adresem:
ul. Balicka 77, 30-149 KRAKÓW

 • §4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 • §5
  (adresaci stowarzyszenia i współpraca)

Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne i prawne, zajmujące się edukacją w zakresie techniki jazdy samochodami oraz działalnością związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 • §6

Stowarzyszenie może używać barw, logo, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • §7

Stowarzyszenie współpracuje z organami samorządu i organami administracji państwowej z krajowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. O podjęciu współpracy w wyżej wymienionym zakresie decyduje zarząd stowarzyszenia.

 • §8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele, formy działania, sposoby realizacji

 • §9

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Stworzenie trwałych więzi i reprezentowanie interesów oraz obrona praw środowiska instruktorów techniki jazdy, wykładowców edukujących kierowców, trenerów bezpiecznej jazdy samochodem.

2.Podnoszenie kwalifikacji, poprawa procesu szkolenia, ujednolicenie metod nauczania, działanie na rzecz etyki zawodowej osób wykonujących profesję instruktora techniki jazdy.

3.Inicjowanie, propagowanie i popieranie działań na rzecz:

 1. a) zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, kultury jazdy, prawidłowej techniki jazdy
 2. b) rozwoju i podnoszenia prestiżu zawodu instruktora techniki jazdy
 3. c) ustalenia polityki szkoleniowej i metod nauczania na kursach, zajęciach teoretycznych i praktycznych w zakresie techniki jazdy oraz korzystania z nowych technologii

4.Wnioskowania w zakresie dostosowania przepisów prawa związanych z ruchem drogowym, szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców, techniką i elektroniką w motoryzacji, stanem technicznym i wyposażeniem pojazdów drogowych oraz drogownictwem.

5.Podniesienie świadomości w zakresie szkodliwych skutków wywołanych kontaktem z alkoholem, narkotykami, lekami psychoaktywnymi oraz fobiami i uzależnieniami.

6.Pomoc w zakresie organizowania szkoleń z zakresu techniki jazdy, koordynacja zagadnień teoretycznych na szczeblu centralnym, tworzenie programów szkoleniowych, ujednolicanie stosowanych metod, sposobów nauczania i propagowanie najnowszej wiedzy motoryzacyjnej.

7.Stworzenie wewnętrznego systemu certyfikacji instruktorów i trenerów jazdy.

8.Podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez podnoszenie wiedzy i umiejętności kierowców, instruktorów i trenerów oraz popularyzację nowych technologii w pojazdach.

 1. Krzewienie kultury z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji pojazdów.

10.Popularyzacja wiedzy w zakresie systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów samochodowych oraz stosowania nowych technologii w tym zakresie.

11.Działalność oświatowa oraz badawcza w zakresie zjawisk, technologii, zachowań, nawyków uczestników ruchu, infrastruktury, trendów w motoryzacji i kulturze drogowej.

12.Rozwój sportów motorowych i ich popularyzowanie wśród młodzieży.

13.Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych oraz innych uczestników ruchu drogowego.

14.Działalność wspomagająca rozwój innowacyjnych technologii na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności patentów polskiej myśli technicznej.

15.Współpraca z ośrodkami badawczymi, ubezpieczycielami, organami państwowymi działającymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ośrodkami szkoleniowymi dla kierowców, producentami pojazdów oraz systemów bezpieczeństwa w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy, prowadzenia badań i doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym działalność wspomagająca rozwój współpracujących podmiotów.

 1. Działanie na rzecz integracji europejskiej uczestników ruchu drogowego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami działającymi za granicą.

17.Reprezentowanie środowiska we wszelkiego rodzaju komisjach i zespołach powoływanych przez instytucje zewnętrzne w tym organy administracji samorządowej i państwowej.

18.Podejmowanie inicjatyw społecznych, składanie wniosków i opinii do organów administracji państwowej oraz podejmowanie dialogu społecznego w zakresie działania Stowarzyszenia.

 1. Podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz upowszechniania i stosowania ekologicznych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

 

 • §10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Organizowanie kursów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje instruktorów techniki jazdy w tym szkolenia z zakresu ratownictwa drogowego.
 2. Organizowanie sympozjów, seminariów i innych form spotkań dotyczących inżynierii ruchu drogowego oraz techniki jazdy i technologii w motoryzacji.

3.Wymianę doświadczeń z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

4.Podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi oraz prawnymi działającymi w branży motoryzacyjnej i edukacyjnej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi.

4.Publiczne wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia.

5.Działalność publiczną i wydawniczą skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

6.Współpraca z mediami, tworzenie treści i materiałów o charakterze edukacyjnym.

7.Opiniowanie i tworzenie projektów aktów prawnych.

8.Promowanie inicjatyw innych podmiotów działających w podobnych obszarach tematycznych.

14.Gromadzenie informacji o inicjatywach, pomysłach, rozwiązaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

15.Prowadzenie działalności naukowo-technicznej, kulturalnej i oświatowej oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych dla wymiany doświadczeń i informacji związanych z bezpieczeństwem drogowym.

17.Popularyzację przepisów ruchu drogowego i współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, policją oraz innymi organizacjami społecznymi w celu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

18.Pomoc w organizacji imprez turystyczno-motorowych, krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz prowadzeniu szkoleń sportowych dla kierowców.

19.Prowadzenie akcji mających na celu zminimalizowanie przestępstw w ruchu drogowym.

20.Prowadzenie akcji mających na celu uświadomienie zagrożeń płynących z nieprawidłowej techniki jazdy, eksploatacji i użytkowania pojazdów drogowych.

21.Promowanie działalności Stowarzyszenia w sieci Internetowej.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • §11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 • §12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, która wspiera finansowo Stowarzyszenie oraz identyfikuje się z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 • §13

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać tylko osoba fizyczna, określona w paragrafie 5, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.Przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego dokonuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na zasadzie dobrowolności.

3.Nabycie członkostwa następuje po:

a).Złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez przystępującego.

b).Wpłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.

4.Zewnętrznym dokumentem świadczącym o przynależności do Stowarzyszenia jest Certyfikat Członkostwa wydany przez Stowarzyszenie.

5.Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo do wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 1. Wysokość składki oraz wzór deklaracji określa Zarząd w drodze uchwały. Zarząd może także ustalić proces nabywania członkostwa odrębnym regulaminem w którym także określi sposób i terminowość opłacania składek.
 • §14
 1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

3) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4) Korzystania ze świadczeń i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia

5) Otrzymywania nagród i wyróżnień przyznawanych przez Stowarzyszenie oraz może zostać
przedstawiony przez Stowarzyszenie do otrzymania nagród i odznaczeń państwowych.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2) Udziału w Walnym Zebraniu Członków.

3) Terminowego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

5) Rzetelnego realizowania powierzonych zadań i godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

6) Przestrzegania zasad etyki zawodowej.

7) Wzajemnej pomocy, współpracy i dobrych obyczajów.

 • §15
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji o której mowa w ust.1 oraz w statucie stowarzyszenia.
 • §16
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

2)  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3) Nie opłacenia składki członkowskiej lub nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w
Walnym Zebraniu.

4) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał
władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

5) Utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw
publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 1. Wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 • §17
 1. Uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd.
 2. Zawiadomienie o skreśleniu lub wykluczeniu członka powinno nastąpić do 30 dni po podjęciu uchwały z pisemnym uzasadnieniem przyczyny oraz pouczeniem o możliwości odwołania.
 • §18

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania , w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Walne Zebranie w czasie najbliższych obrad rozpatruje odwołanie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 • §19
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wykonują pracę społecznie i nieodpłatnie.
 • §20
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz wybieralnych stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje w trybie nadzwyczajnym „Walne Zebranie” celem uzupełnienia członków zarządu lub komisji rewizyjnej.
 2. Nowego członka zarządu lub komisji rewizyjnej wybiera się większością głosów „Walnego Zebrania”

 

Warunki prawomocności uchwał Walnego Zebrania

 • §21
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia, bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. Uchwały podejmowane w sprawach zapisanych § 35 ust. 1 i 2 zapadają większością 2/3 głosów.
 3. Uchwały podejmowane w sprawach zapisanych w § 24 ust. 4, 5, 6 i 7 zapadają bezwzględną większością głosów (powyżej 50% głosów „za” oddanych przez obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych Stowarzyszenia)
 4. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne i wykonalne od chwili ich podjęcia, nie przysługuje od nich prawo odwołania.
 5. Uchwałę Walnego Zebrania sprzeczną z prawem, każdy członek Stowarzyszenia może zaskarżyć do sądu, wnosząc pozew o uznanie jej za nieważną.
 6. Walne Zebranie może na kolejnym posiedzeniu uchylić każdą swoją uchwałę jeżeli nie została jeszcze wykonana lub nie wywołała określonych skutków.

 

Walne Zebranie Członków

 • §22
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:

1) Zwyczajne,

2) Nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. O terminie, porządku i miejscu obrad Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia powiadamiani są na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej do 30 kwietnia, po zakończeniu roku obrachunkowego, którym jest rok kalendarzowy.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 4. a) z własnej inicjatywy,
 5. b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 6. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w sytuacjach wymienionych w punkcie 2 i 3 lub w przypadku zawieszenia przez Komisję Rewizyjną w pełnieniu czynności cały Zarząd, prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 • §23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, celów stawianych do realizacji przez Stowarzyszenie oraz podstawowych zasad gospodarki finansowej.
 2. Dokonywanie zmian w statucie.
 3. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 4. Wybór i odwoływanie wszystkich członków pozostałych władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym odrębną uchwałą Walnego Zebrania.
 5. Wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w organizacjach i instytucjach zewnętrznych, spośród kandydatów rekomendowanych przez Zarząd.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych, bilansu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia, obciążenia ruchomości lub
  nieruchomości.
 8. Oznaczenia górnej granicy zobowiązań zaciąganych przez Stowarzyszenie.
 9. Decydowanie o zmianie struktur Stowarzyszenia, ich rozwiązaniu oraz o liczebności tych struktur.
 10. Typowanie do odznaczeń.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał pozostałych władz Stowarzyszenia.
 12. Określanie wysokości składek członkowskich.

14.Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 1. Uchwalanie regulaminów działania zarządu i komisji rewizyjnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 • §24
 1. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa oraz dwóch wice prezesów wybranych bezpośrednio przez walne zebranie.
 2. Kadencja członków Zarządu kończy się w dniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania (w roku, w którym upływa wymieniony 3 – letni okres kadencji ).
 3. Przed upływem kadencji mandat na członka Zarządu wygasa wskutek:
 4. a) zrzeczenia się mandatu,
 5. b) odwołania przez Walne Zebranie,
 6. c) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
 7. Poszczególni Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą zostać, na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej, zawieszeni w pełnieniu czynności, jeżeli uchylają się od pełnienia funkcji w Zarządzie lub podejmują działania na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodne z prawem. Zawieszenie następuje do chwili usunięcia jego przyczyny, najdłużej do posiedzenia najbliższego Walnego Zebrania.
 8. Mandatu członka Zarządu nie można łączyć z mandatami w innych władzach Stowarzyszenia.
 9. Prezes Zarządu stoi na czele Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i kieruje bieżącą działalnością.
 10. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, zarząd może prowadzić swoje posiedzenia za pomocą środków elektronicznych komunikatorów internetowych, poczty e-mail.
 11. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym także w formie elektronicznej, a w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • §25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

2) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów budżetowych.

3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

4) Przedkładanie Komisji Rewizyjnej do zbadania oraz Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania i bilansu.

5) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

6) Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

7) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego. 8) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do limitu określonego przez Walne Zebranie.

9) Zwoływanie Walnego Zebrania, ustalanie jego porządku.

10) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi.

11) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz zawieszanie obowiązku płacenia składek.

12) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

13) Powoływanie i rozwiązywanie komisji oraz zespołów problemowych (zadaniowych)

14) Wybór i delegowanie członków Stowarzyszenia do wszelkiego rodzaju komisji i zespołów zewnętrznych.

15) Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 • §26
 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika

 

Komisja Rewizyjna

 • §27

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.

 • §28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej kończy się w dniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania ( w roku, w którym upływa wymieniony 3 – letni okres kadencji ).
 2. Przewodniczący stoi na czele Komisji Rewizyjnej i kieruje jej bieżącą działalnością.
 3. Przed upływem kadencji mandat na członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
 4. a) odwołania przez Walne Zebranie lub zrzeczenia się mandatu,
 5. b) utraty członkostwa Stowarzyszenia,
 • §29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu.
 6. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 • §30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 aktualnego składu Komisji.

 

 • §31
 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 2. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego,
 3. b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 • §32

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. a) składki członkowskie
 2. b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
 3. c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia oraz nabyte przez Stowarzyszenie ruchomości i nieruchomości
 4. d) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

 

 • §33
 1. Zabrania się:
 2. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jakiegokolwiek podmiotu bez Uchwały
  Walnego Zgromadzenia
 3. c) zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie bez uchwały
  Walnego Zgromadzenia

 

Sposób reprezentacji i zaciągania zobowiązań

 • §34

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd działając łącznie i w porozumieniu.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i przepisy końcowe

 • §35
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania, po wcześniejszym wypełnieniu jego zobowiązań.

 

 • §36

Postanowienia statutu obowiązują od dnia uchwalenia.

 

Kraków, dn. 10 stycznia 2017 roku