REGULAMIN PSITJ

Regulamin rejestracji i nabycia członkostwa w PSITJ
drogą elektroniczną przez e-formularz.

 1. Każdy zainteresowany członkostwem podmiot prawny oraz każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w statucie PSITJ może w celu przyspieszenia weryfikacji złożyć e-deklarację członkowską za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy zwanego dalej „PSITJ”
 2. Wysłanie e-deklaracji poprzez elektroniczny formularz musi być poprzedzone zapoznaniem się ze statutem PSITJ oraz niniejszym regulaminem, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie umieszczonych danych przez PSITJ w trybie i zakresie koniecznym do uzyskania członkostwa.
 3. Przesłany formularz jest analizowany pod kątem poprawności danych, a biuro PSITJ niezwłocznie po jego otrzymaniu wysyła na wskazany adres mailowy formularz (Deklarację) drogą elektroniczną za pomocą poczty mailowej w wersji PDF do wydruku.
 4. Formularz deklaracji należy wydrukować i wypełnić, składając własnoręczny podpis potwierdzający deklarację członkostwa i poprawność danych.
 5. Do drukowanego formularza należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:
  a) dowodu osobistego lub prawa jazdy
  b) legitymacji instruktora techniki jazdy lub instruktora nauki jazdy
  c) w przypadku firm, organizacji, instytucji oraz ich przedstawiciela
  – kserokopii wydruku z CEIDG z przybitą pieczęcią firmową
  – dowodu osobistego lub prawa jazdy Przedstawiciela
  d) w przypadku osób nie będących instruktorem lub przedstawicielem firmy lub organizacji należy dołączyć kopię dowodu osobistego oraz pisemne uzasadnienie celu przynależności (np. „jestem w trakcie kursu na instruktora” lub „posiadam licencję rajdową”) wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dany stan jaki opisuje kandydat.
 6. Po uzupełnieniu należy podpisany formularz deklaracji wysłać pocztą tradycyjną (w kopercie) na adres biura Stowarzyszenia PSITJ w Krakowie:

PSITJ – Biuro w Krakowie
Balicka 77
30-149 Kraków
Z dopiskiem – DEKLARACJA

 1. Po otrzymaniu podpisanej deklaracji następuje ostateczna weryfikacja zgodności podpisu ze wzorem znajdującym się na kopi przesłanego dokumentu oraz wpis na listę kandydatów do uzyskania członkostwa w PSITJ.
 2. Po otrzymaniu wpłaty składki rocznej płaconej z góry (zgodnie ze Statutem i Uchwałą) w wysokości:
  150 zł dla osób fizycznych
  150 zł dla pozostałych podmiotów (firmy, organizacje, instytucje) na numer konta stowarzyszenia PSITJ w ING Banku – 39 1870 1045 2083 1079 1482 0001 uznaje się, iż zachodzą warunki do podjęcia uchwały o przyznaniu członkostwa zweryfikowanemu kandydatowi.
 1. Opłata składki może być uiszczona na konto bankowe podane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Pierwsza składka winna być wpłacona w czasie nabywania członkostwa (w danym roku kalendarzowym), a każda następna za kolejny rok kalendarzowy do 31 grudnia roku poprzedzającego.
 2. Zarząd PSITJ zbiera się w pełnym składzie po zgłoszeniu się i zweryfikowaniu co najmniej 10 nowych członków oraz obraduje nad przyznaniem członkostwa.
 3. Zarząd PSITJ może też zebrać się w wyjątkowych sytuacjach częściej i przyznawać członkostwo pojedynczo zgłaszającym się kandydatom.
 4. Zarząd przyznaje członkostwo na zasadzie dobrowolności oraz zasadach opisanych w statucie stowarzyszenia.
 5. Zweryfikowanym kandydatom lub członkom wysyła się drogą pocztową  stosowny certyfikat zaświadczający o przynależności do stowarzyszenia oraz komplet naklejek z logotypami, smycz z identyfikatorem służący do szybkiej weryfikacji na szkoleniach i konferencjach jakie organizuje PSITJ oraz partnerzy stowarzyszenia.
 6. Wszystkie ewentualne spory i problemy natury administracyjnej będą rozstrzygane w oparciu o statut organizacji oraz w sposób polubowny.
 7. Biuro PSITJ pracuje na zasadzie dyżurów członków w Krakowie. Wtedy też weryfikowane są zgłoszenia nadsyłane przez kandydatów ubiegających się o członkostwo w PSITJ.
 8. Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Statut oraz niniejszy Regulamin PSITJ, który jest dostępny na stronie www.psitj.pl
 9. Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (danych firmy lub organizacji) dla potrzeb niezbędnych do członkostwa w PSITJ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 10. Zgłoszenie wysyłane przez formularz jest przekazywane na adres mailowy PSITJ. Zgłoszenie można również wysłać bezpośrednio na ten adres: biuro@psitj.pl zamieszczając w mailu wszystkie wymagane dane do wstępnej rejestracji. W zwrotnym mailu wysyłany jest w pliku PDF Statut oraz niniejszy Regulamin.