Deklaracja Członkowska

Ja, niżej podpisana / podpisany* proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy jako członka zwyczajnego / wspierającego* i oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa i wypełniania uchwał władz stowarzyszenia.

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości 150,00 zł. za rok.

    Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Statut oraz Regulamin PSITJ

    Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSITJ z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 77 zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r poz. 1781) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r poz. 344, z późn. zm.), moich danych osobowych i informacji wpisanych powyżej w celu realizacji zadań statutowych PSITJ (Zgoda jest dobrowolna, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia.).