17-12-2023r | Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków PSITJ

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia PSITJ zgodnie z § 22 Statutu Stowarzyszenia zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PSITJ, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2023r. / niedziela / o godzinie 10:00 w siedzibie Autodromu Jastrząb, Czerwienica 25, 26-502 Jastrząb

Proponowany porządek obrad: 

Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków PSITJ, stwierdzenie prawomocności obrad

Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania

Sporządzenie listy obecności

Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad

Przedstawienie aktualnej sytuacji stowarzyszenia

Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2023 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2023 rok;

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za 2023 rok

Przedstawienie informacji o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia w 2023 roku.

Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;

Wybory Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PSITJ na kadencję 2024 – 2027

Wybory Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia PSITJ na kadencję 2024 – 2027

Wolne głosy i wnioski

Zakończenie