REGULAMIN PSITJ

Regulamin rejestracji i nabycia członkostwa w PSITJ
drogą elektroniczną przez e-formularz.

 1. Każdy zainteresowany członkostwem podmiot prawny oraz każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w statucie PSITJ może w celu przyspieszenia weryfikacji złożyć e-deklarację członkowską za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy zwanego dalej „PSITJ”
 2. Wysłanie e-deklaracji poprzez elektroniczny formularz musi być poprzedzone zapoznaniem się ze statutem PSITJ oraz niniejszym regulaminem, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie umieszczonych danych przez PSITJ w trybie i zakresie koniecznym do uzyskania członkostwa.
 3. Przesłany formularz jest analizowany pod kątem poprawności danych, a biuro PSITJ niezwłocznie po jego otrzymaniu wysyła na wskazany adres formularz rejestracyjny drogą elektroniczną za pomocą poczty mailowej w wersji do wydruku.
 4. Formularz należy wydrukować i wypełnić – składając własnoręczny podpis.
 5. Do drukowanego formularza należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:
  a) dowodu osobistego lub prawa jazdy
  b) legitymacji instruktora techniki jazdy lub instruktora nauki jazdy
  c) w przypadku firm, organizacji, instytucji oraz ich przedstawiciela
  – kserokopii wydruku z CEIDG z przybitą pieczęcią firmową
  – dowodu osobistego lub prawa jazdy Przedstawiciela
  d) w przypadku osób nie będących instruktorem lub przedstawicielem firmy lub organizacji należy dołączyć kopię dowodu osobistego oraz pisemne uzasadnienie celu przynależności (np. „jestem w trakcie kursu na instruktora” lub „posiadam licencję rajdową”) wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dany stan jaki opisuje kandydat.
 6. Po uzupełnieniu należy podpisany formularz wysłać pocztą tradycyjną (w kopercie) na adres biura Stowarzyszenia PSITJ w Krakowie:

PSITJ – Biuro w Krakowie
Balicka 77
30-149 Kraków
Z dopiskiem – DEKLARACJA

 1. Po otrzymaniu podpisanej deklaracji następuje ostateczna weryfikacja zgodności podpisu ze wzorem znajdującym się na kopi przesłanego dokumentu oraz wpis na listę kandydatów do uzyskania członkostwa w PSITJ.
 2. Po otrzymaniu wpłaty składki rocznej płaconej z góry (zgodnie ze Statutem i Uchwałą) w wysokości:
  60 zł dla osób fizycznych
  120 zł dla pozostałych podmiotów (firmy, organizacje, instytucje) na numer konta stowarzyszenia PSITJ w ING Banku – PL 63 1050 1445 1000 0090 3120 2923 uznaje się, iż zachodzą warunki do podjęcia uchwały o przyznaniu członkostwa zweryfikowanemu kandydatowi.
 1. Opłata składki może być uiszczona wyłącznie na konto bankowe podane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Pierwsza składka winna być wpłacona w czasie nabywania członkostwa (rejestracji), a każda kolejna za dany rok kalendarzowy do 31 grudnia roku poprzedzającego
 2. Zarząd PSITJ zbiera się w pełnym składzie po zgłoszeniu się i zweryfikowaniu 10 nowych członków oraz obraduje na przyznaniem członkostwa.
 3. Zarząd PSITJ może też zebrać się w wyjątkowych sytuacjach częściej i przyznawać członkostwo pojedynczo zgłaszającym się kandydatom.
 4. Zarząd przyznaje członkostwo na zasadzie dobrowolności oraz zasadach opisanych w statucie stowarzyszenia.
 5. Po nadaniu członkostwa wysyła się drogą pocztową nowemu członkowi PSITJ stosowny certyfikat zaświadczający o przynależności do stowarzyszenia oraz komplet naklejek z logotypami, smycz z identyfikatorem służący do szybkiej weryfikacji na szkoleniach i konferencjach jakie organizuje PSITJ oraz partnerzy stowarzyszenia. Nowy członek otrzyma też informację o planowanych w danym czasie najbliższych szkoleniach, sympozjach, konferencjach na których będą uczestniczyć przedstawiciele PSITJ.
 6. Wszystkie ewentualne spory i problemy natury administracyjnej będą rozstrzygane w oparciu o statut organizacji oraz w sposób polubowny.
 7. Biuro PSITJ pracuje na zasadzie dyżurów członków w Krakowie i co najmniej 6 godzin w każdym miesiącu. Wtedy też weryfikowane są zgłoszenia nadsyłane przez kandydatów ubiegających się o członkostwo w PSITJ.
 8. Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Statut oraz niniejszy Regulamin PSITJ.
 9. Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (danych firmy lub organizacji) dla potrzeb niezbędnych do członkostwa w PSITJ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 10. Zgłoszenie wysyłane przez formularz jest przekazywane na adres mailowy PSITJ. Zgłoszenie można również wysłać bezpośrednio na ten adres: biuro@psitj.pl zamieszczając w mailu wszystkie wymagane dane do wstępnej rejestracji. W zwrotnym mailu wysyłany jest w pliku PDF statut oraz niniejszy regulamin.